Service Schedule for China(Apr.2018)

NANJING SCHEDULE
Feeder VSL ETD Nanjing ETA Busan       Mother VSL    (2 digit code) ETD Busan ETA Tacoma ETA Vancouver
ACACIA TAURUS V.1802E 4-Apr 7-Apr BARDU V.018E (BU) 14-Apr 2-May 4-May
JIFA BOHAI V.0327E 8-Apr 11-Apr    
HENG YU V.1719E 11-Apr 14-Apr WESTWOOD COLUMBIA V.101E (CL) 21-Apr 9-May 11-May
JIFA BOHAI V.0328E 15-Apr 18-Apr    
HENG YU V.1720E 18-Apr 21-Apr WESTERLAND V.010E (LD)  27-Apr 16-May 18-May
JIFA BOHAI V.0329E 22-Apr 25-Apr    
HENG YU V.1721E 25-Apr 28-Apr WESTWOOD OLYMPIA V.086E (LY) 4-May 23-May 25-May
JIFA BOHAI V.0330E 29-Apr 2-May    
HENG YU V.1722E 2-May 5-May BALSA V.011E (BA) 12-May 30-May 1-Jun
JIFA BOHAI V.0331E 6-May 9-May    
QINGDAO SCHEDULE
Feeder VSL ETD Qingdao ETA Busan       Mother VSL    (2 digit code) ETD Busan ETA Tacoma ETA Vancouver
FPMC CONTAINER 10  1045E 2-Apr 4-Apr BARDU V.018E (BU) 14-Apr 2-May 4-May
EASLINE QINGDAO 1814E 4-Apr 6-Apr    
FPMC CONTAINER 10  1046E 9-Apr 11-Apr    
EASLINE QINGDAO 1815E 11-Apr 13-Apr WESTWOOD COLUMBIA V.101E (CL) 21-Apr 9-May 43231
FPMC CONTAINER 10 1047E 16-Apr 18-Apr    
EASLINE QINGDAO 1816E 18-Apr 20-Apr WESTERLAND V.010E (LD)  27-Apr 16-May 43238
FPMC CONTAINER 10 1048E 22-Apr 25-Apr    
EASLINE QINGDAO 1817E 25-Apr 27-Apr WESTWOOD OLYMPIA V.086E (LY) 4-May 23-May 43245
FPMC CONTAINER 10 1049E 30-Apr 2-May    
SHANGHAI SCHEDULE (VIA BUSAN)
FEED VSL ETD Shanghai ETA Busan       Mother VSL    (2 digit code) ETD Busan ETA Tacoma ETA Vancouver
FPMC CONTAINER 9 V.0010E 6-Apr 10-Apr BARDU V.018E (BU) 14-Apr 2-May 4-May
BAO CHENG V.0020E 7-Apr 9-Apr    
FPMC CONTAINER 9 V.0012E 13-Apr 17-Apr WESTWOOD COLUMBIA V.101E (CL) 21-Apr 9-May 11-May
BAO CHENG V.0022E 14-Apr 16-Apr    
FPMC CONTAINER 9 V.0014E 20-Apr 24-Apr WESTERLAND V.010E (LD)  27-Apr 16-May 18-May
BAO CHENG V.0024E 21-Apr 23-Apr    
FPMC CONTAINER 9 V.0016E 27-Apr 1-May WESTWOOD OLYMPIA V.086E (LY) 4-May 23-May 25-May
BAO CHENG V.0026E 28-Apr 30-Apr    
FPMC CONTAINER 9 V.0018E 4-May 8-May BALSA V.011E (BA) 12-May 30-May 1-Jun
BAO CHENG V.0028E 5-May 7-May    
SHANGHAI SCHEDULE (VIA TOKYO)
FEED VSL ETD Shanghai ETA Busan       Mother VSL    (2 digit code) ETD Tokyo ETA Tacoma ETA Vancouver
MILD WALTZ V.1809E 6-Apr 9-Apr WESTWOOD VICTORIA V.096E (VT) 12-Apr 25-Apr 27-Apr
       
MILD WALTZ V.1810E 13-Apr 16-Apr BARDU V.018E (BU) 20-Apr 2-May 4-May
       
MILD WALTZ V.1811E 20-Apr 23-Apr WESTWOOD COLUMBIA V.101E (CL) 26-Apr 9-May 11-May
       
MILD WALTZ V.1812E 27-Apr 30-Apr WESTERLAND V.010E (LD)  3-May 16-May 18-May
       
JJ SKY V.1813E 4-May 7-May WESTWOOD OLYMPIA V.086E (LY) 10-May 23-May 25-May
       
XINGANG SCHEDULE
FEED VSL ETD XINGANG ETA Busan       Mother VSL    (2 digit code) ETD Busan ETA Tacoma ETA Vancouver
QI YUN HE V.0629E 30-Mar 2-Apr BARDU V.018E (BU) 14-Apr 2-May 4-May
XIUMEI SHANGHAI 0273E 2-Apr 4-Apr    
QI YUN HE V.0631E 6-Apr 9-Apr BARDU V.018E (BU) 14-Apr 2-May 4-May
XIUMEI SHANGHAI 0274E 9-Apr 11-Apr    
QI YUN HE V.0631E 13-Apr 16-Apr WESTWOOD COLUMBIA V.101E (CL) 21-Apr 9-May 11-May
XIUMEI SHANGHAI 0275E 16-Apr 18-Apr    
QI YUN HE V.0631E 20-Apr 23-Apr WESTERLAND V.010E (LD)  27-Apr 16-May 18-May
XIUMEI SHANGHAI 0276E 22-Apr 24-Apr    
QI YUN HE V.0631E 27-Apr 30-Apr WESTWOOD OLYMPIA V.086E (LY) 4-May 23-May 25-May
XIUMEI SHANGHAI 0277E 29-Apr 1-May    
QI YUN HE V.0631E 4-May 7-May BALSA V.011E (BA) 12-May 30-May 1-Jun
XIUMEI SHANGHAI 0278E 5-May 7-May